Vogels spotten

Gevleugelde vrienden van Baasdam

Sinds enkele jaren heeft de familie Gorter haar landgoed Baasdam te Tubbergen ter beschikking gesteld aan de natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto”te Weerselo. Enkele leden van deze vereniging hebben een groot aantal nestkastjes opgehangen ten behoeve van de aldaar aanwezige bosvogels.
Het betreft hier drie locaties, te weten de hoeve, het Zomerhuis en het Vijverhuis.

In totaal hangen er 62 nestkastjes,alle genummerd van1 t/m 62 en groen van kleur.
Drie keer per jaar worden deze kastjes gecontroleerd en de bezetting daarvan doorgegeven aan vogelbescherming Nederland.
Elk voorjaar wordt aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen De Wiekslag en De Marke in Tubbergen voorlichting gegeven betreffende dit project en gaan deze leerlingen mee bij een controle van de kastjes.

Gedurende alle jaren is de bezetting op landgoed Baasdam ongeveer 75 %.
Vaste “bewoners” zijn onder andere de koolmees, pimpelmees, boomklever, grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger en spreeuw.
Tevens hangen in twee solitair staande bomen op dit landgoed twee nestkasten ten behoeve van de torenvalk.
Bijzonder vermelding verdient hierbij de bonte vliegenvager die na het groot brengen van een nestje jongen nagenoeg meteen naar Afrika vertrekt om te overwinteren, waarbij een afstand van ongeveer 6000 km., enkele reis, wordt afgelegd.

Nagenoeg alle nestkastjes zijn gemakkelijk toegankelijk om de bezetting daarvan te controleren.

Mocht u hiervan gebruik maken dan is voorzichtigheid geboden.

Klop eerst enkele keren tegen het kastje om het daarna voorzichtig aan de voorkant te openen. De aanwezige “bewoners”zijn reeds door U gewaarschuwd en zullen in de meeste gevallen het kastje niet verlaten.
Pas echter op voor twee indringers, namelijk de wesp en de hoornaar. Gooi in een dergelijk geval het kastje op de grond en verwijder U zo snel mogelijk van deze plaats.

Menu